Betalings- en algemene voorwaarden

1.       Alle op onze website vermelde bedragen zijn in euro en inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. (www.autorijschoolkarin.nl)

2.       De tarieven kunnen tussentijds worden aangepast indien prijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

3.       Alle bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Enkel via  bank of per pin. Losse lessen altijd per pin voorafgaande aan de rijles betalen.

4.       Het theorie examen zit niet in het beginpakket. Leerling maakt zelf een afspraak voor het theorie examen.

5.       De geneeskundige eigen verklaring zit niet in het beginpakket en moet voorafgaande voor de  aanvraag van het praktijkexamen op de website van het CBR zijn ingevuld door de leerling.

6.       De tussentijdse toets is verplicht.

7.       Het examen wordt pas aangevraagd NA het afleggen van de tussentijdse toets.

8.       Indien de leerling lang wacht met het behalen van het theorie certificaat is Autorijschool Karin niet aansprakelijk voor de gevolgen van de lange wachttijden bij het CBR, dit geldt ook voor het verlenen van de machtiging.

9.       Indien de leerling tussentijds stopt met lessen blijft de verplichting om de termijnen  op tijd te betalen bestaan.

10.    Na het stil leggen van de rijopleiding is het tegoed nog 12 maanden  geldig, leerling is verplicht minimaal twee keer per maand een praktijkles te volgen.

11.    Alle rijlessen moeten voor aanvang van het  praktijkexamen betaald zijn.

12.    Bij niet tijdige betaling, behoudt Autorijschool Karin zich het recht voor de rijlessen stop te zetten en geplande tussentijdse toetsen en/of praktijkexamens te annuleren tot het openstaande bedrag is voldaan. De verplichting tot betalen blijft echter bestaan. Eventuele schades voor de leerling als gevolg hiervan, zijn voor eigen risico van de leerling.

13.    Indien een ander persoon of rechtspersoon voor de leerling, de rekening betaald, ben en blijft de leerling zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige betaling. Indien je nog geen 18 jaar bent blijft wettige vertegenwoordiger verantwoordelijk.

14.    De leerling moet de volledige lesprijs voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren via info@autorijschoolkarin.nl, 06-10922834. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van leerling, alsmede ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.

15.    Afgesproken data voor  tussentijdse toets en/of praktijkexamen zijn definitief.

16.    Bij voortijdige beëindiging van je rijopleiding is restitutie van betaalde gelden niet mogelijk, behalve als tijdens de rijopleiding zou blijken dat het behalen van het rijbewijs om medische, lichamelijke en/of geestelijke redenen niet mogelijk is. De tot dan toe genoten uren rijles worden dan verrekend tegen de contante uur prijzen, zoals die op het moment van stoppen gelden. Excl. € 35,00 administratiekosten

17.    De teveel betaalde lessen zullen worden terugbetaald, indien de leerling de 1e keer is geslaagd. Indien er lessen over zijn en de leerling is onverhoopt niet de 1e keer geslaagd dan mogen de lessen worden meegenomen naar het herexamen. Evt. kortingen worden in dit geval verrekend.

18.    Als je rijles neemt mag je bij rechterlijke uitspraak niet de rijbevoegdheid zijn ontzegd en je rijbewijs niet zijn ingevorderd. Tevens mag je tijdens de rijles niet onder invloed zijn van bedwelmende en/of opwekkende middelen, op grond waarvan het besturen van motorvoertuigen door de wet of overheid verboden is, noch onder invloed verkeren van medicijnen en/of andere stoffen die de rijvaardigheid negatief (kunnen) beïnvloeden.

Als je dan toch rijles neemt vrijwaar je Autorijschool Karin volledig en zal je de eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

19.    Indien voor aanvang van de rijles blijkt dat je (nog) onder invloed bent van bovengenoemde middelen zal de rijles direct worden afgebroken, echter de rijles zal wel in rekening gebracht worden.

Bent u geïnteresseerd in onze rijschool en wilt u met ons in contact komen? Ga dan direct naar…

© Copyright - Autorijschool Karin 2023